Axil S/E-ljs078
                1994.1.4
                Lee Jin-Soo


SUBJECT:  Umask Test ★ UMASK TEST ★
  - 기본적으로 화일은 666 이고 디렉토리는 777값으로 설정하여 계산이 된다

 o # umask 0 ( umask 00 와 umask 000 결과 동일) 
  # touch 00 # mkdir 000
  # ls -alg
  -rw-rw-rw- 1 ljs   sunse      0 Jan 19 14:01 00
  drwxrwxrwx 2 ljs   sunse     512 Jan 19 14:01 000/
 o # umask 1
  # touch 1  # mkdir 11
  # ls -alg
  -rw-rw-rw- 1 ljs   sunse      0 Jan 19 13:58 1
  drwxrwxrw- 2 ljs   sunse     512 Jan 19 13:58 11/
 o # umask 11
  # touch 11 # mkdir 111
  # ls -alg
  -rw-rw-rw- 1 ljs   sunse      0 Jan 19 14:02 11
  drwxrw-rw- 2 ljs   sunse     512 Jan 19 14:02 111/
 o # umask 111
  # touch 111 # mkdir 1111
  # ls -alg
  -rw-rw-rw- 1 ljs   sunse      0 Jan 19 14:06 111
  drw-rw-rw- 2 ljs   sunse     512 Jan 19 14:06 1111/
 o # umask 2
  # touch 2  # mkdir 22
  # ls -alg
  -rw-rw-r-- 1 ljs   sunse      0 Jan 19 14:09 2
  drwxrwxr-x 2 ljs   sunse     512 Jan 19 14:09 22/
 o # umask 22
  # touch 22  # mkdir 222
  # ls -alg
  -rw-r--r-- 1 ljs   sunse      0 Jan 19 14:11 22
  drwxr-xr-x 2 ljs   sunse     512 Jan 19 14:11 222/
 o # umask 222
  # touch 222 # mkdir 2222
  # ls -alg
  -r--r--r-- 1 ljs   sunse      0 Jan 19 14:14 222
  dr-xr-xr-x 2 ljs   sunse     512 Jan 19 14:14 2222/
 o # umask 4
  w touch 4  # mkdir 44
  w ls -alg
  -rw-rw--w- 1 ljs   sunse      0 Jan 19 14:15 4
  drwxrwx-wx 2 ljs   sunse     512 Jan 19 14:15 44/
 o # umask 44
  # touch 44  # mkdir 444
  # ls -alg
  -rw--w--w- 1 ljs   sunse      0 Jan 19 14:20 44
  drwx-wx-wx 2 ljs   sunse     512 Jan 19 14:20 444 
 o # umask 444
  # touch 444 # mkdir 4444
  # ls -alg
  --w--w--w- 1 ljs   sunse      0 Jan 19 14:22 444
  d-wx-wx-wx 2 ljs   sunse     512 Jan 19 14:22 4444/
 o # umask 024
  # touch ljs # mkdir ljs1
  # ls -alg
  -rw-r---w- 1 ljs   sunse      0 Jan 19 14:22 ljs
  drwxr-x-wx 2 ljs   sunse     512 Jan 19 14:22 ljs1/
 
  ★ 결론 ★ 
   . 화일인경우 666 - umask = value로 mode가 설정됨 
   . 디렉토리인경우 777에서 umask값만 뺀다.